Casestudy’s

De lopende fase van het onderzoek wordt gekenmerkt door verdieping in enkele geprediceerde projecten, waarbij de eerdere verkenning vooral het creëren van het overzicht tot doel had*. Middels het verrichten van casestudy’s naar 4 projecten, uit het totaal van 64 geïnventariseerde projecten, beogen we lessen te trekken over de omgang met dit soort jaren ’70 projecten. Het betreffen 4 exemplarische jaren ’70 experimenten die tezamen de thema’s van deze periode dekken. We werken hierin samen met stakeholders zoals gemeenten en woningcorporaties, bewoners en oorspronkelijk betrokken ontwerpers en beleidsmakers. De resultaten zijn te downloaden onder ‘publicaties’.

Onderzoeksopzet (stand van zaken maart 2020)

In een dergelijke casestudy zullen we het specifieke plan eerst uitvoerig analyseren om een “diagnose” te kunnen stellen. Dit omvat stedenbouwkundige analyses op gebouw-, kavel-, blok-, buurt- en wijkniveau en een analyse naar architectonische kenmerken.

Vervolgens gaat de casestudy verder dan enkel een plananalyse. Er worden namelijk gesprekken gevoerd met de bewoners en/of een bewonersonderzoek uitgevoerd, veelal volgens de systematiek waarmee ook in jaren ’70 de experimenten al eens zijn geëvalueerd. Met betrokken stakeholders wordt een opgave geformuleerd rond de specifieke problematiek binnen het project. Hierbinnen ontwikkelen we ontwikkelperspectieven, ontwerpoplossingen en -strategieën op de schaal van stedenbouw en architectuur, middels een ontwerpend onderzoek in een participatief proces.

Specifiek, generiek en inspiratie

Met de uitkomsten van deze ontwerpende verkenning kunnen aanbevelingen worden gedaan voor – bijvoorbeeld – een transformatie-, verduurzamings- of renovatie-opgave binnen het specifieke project. Tegelijkertijd trekken we generieke lessen voor de praktijk over de omgang met soortgelijke projecten uit de jaren ’60 en ’70 en hopen we de de actuele woningbouwpraktijk te inspireren. Het is een unieke kans om te zien hoe experimenten zich de afgelopen 40-50 jaar tijd hebben gehouden en waar zij vandaag de dag tegenaan lopen. Hierin fungeren zij als ‘living labs’ voor transformatie en nieuwbouw.

Tijdsperspectieven

Elke casestudy wordt vanuit 3 tijdsperspectieven ingestoken, namelijk ‘verleden’, ‘tot heden’ en ‘toekomst’. Hiermee worden eerst de oorspronkelijke intenties van het ontwerp, gevonden ontwerpoplossingen en de context waarin het ontstond worden beschreven (‘verleden’). Vervolgens worden de aanpassingen aan het project en het gebruik tot nu toe in beeld gebracht (‘tot heden’), gevolgd door een verkenning van de toekomstige mogelijkheden en benodigdheden rondom het project (‘toekomst’).

Publicatie van lessen uit de praktijk

De opbrengsten van de casestudies worden vinden allereerst hun weg richting de betrokken partners, ter advies over de omgang met hun “erfgoed” uit de jaren ’60/’70. Daarnaast publiceren we zowel de specifieke als generieke lessen uit de praktijk met overheden, architecten, stedenbouwkundigen, erfgoed-professionals, studenten e.a. Er verschijnt onder andere een boek, maar vind deze kennis ook op andere manieren zijn weg richting de praktijk. Hiertoe wordt o.a. samengewerkt met uitgeverij Nai010 en lokale architectuurcentra.

Links naar achtergrondinformatie over de 4 casestudy’s, zoals gebruikt tijdens de looptijd van de casestudy’s. De rapporten zijn onder ‘publicaties’ te vinden:

*De vorige fase was gericht op het lokaliseren en inventariseren van de daadwerkelijk gerealiseerde projecten binnen dit programma en het documenteren daarvan. Binnen de verkenning zijn 64 projecten geïdentificeerd als geprediceerde en gerealiseerde projecten. De verkenning heeft in maart 2018 geleid tot een digitale publicatie met daarin de 64 factsheets, alsmede een algemene tekst die uitleg geeft over de geschiedenis van het programma, de context en opbrengsten daarvan.