Lezing bij Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland – Netwerkbijeenkomst Achterhoek | 27 september 2018

Op uitnodiging van het Gelders Genootschap schoven wij 27 september 2018 aan bij een netwerkbijeenkomst voor de regio Achterhoek van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Diverse overheden en organisaties op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed waren hierbij aanwezig: gemeenten, provincie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumentenwacht en het Gelders Genootschap

Hier hebben wij de resultaten van de verkenning naar het Predicaat Experimentele Woningbouw ’68-’80 gepresenteerd. Tijdens de lezing gingen wij specifiek in op de gerealiseerde experimentele woningbouwprojecten in de provincie Gelderland, regio Achterhoek.

Lezing bij Architectuurpunt Zoetermeer | 18 september 2018

Op uitnodiging van Architectuurpunt Zoetermeer hebben wij 18 september  2018 een lezing verzorgd over de Experimentele Woningbouw uit de jaren ’70 in het Forum Café van de Bibliotheek in Zoetermeer. 

We presenteerden de resultaten van de eerste verkenning die we hebben uitgevoerd en richtten ons vervolgens op de Zoetermeerse experimenten binnen dit predicaten-programma. Zo is gesproken over de Woondekken in de wijk Meerzicht (project EX 72-140), het Pleintjesplan in Meerzicht (project EX 68-022), maar ook over de Terrasflat in de wijk Palenstein (project EX 72-148).

Op de Open Monumentendag (8 september 2018) was de Terrasflat open voor bezoek.

In het Streekblad Zoetermeer is een kort artikel verschenen over de lezing, zie: https://www.streekbladzoetermeer.nl/reader/46283/883804/versneld-en-verbeterd-bouwen-in-zoetermeer-door-experiment

Casestudy 1 ‘De Nieuwe Weerdjes Revisited’ van start – t/m december 2018

In juni 2018 zijn we van start gegaan met de 1e van 4 casestudy’s. Hierin staat project De Nieuwe Weerdjes in Arnhem Centraal (EX 76-258) centraal.

Deze casestudy, in opdracht van- en in samenwerking met gemeente Arnhem en woningcorporatie Portaal, betreft een verdiepend ontwerpend onderzoek het experimentele woningbouwproject De Nieuwe Weerdjes in de zuidelijke binnenstad van Arnhem. Dit stadsvernieuwingsproject wordt gekenmerkt door wonen op een dek boven parkeren en bedrijven. Soortgelijke woondekken zijn later ook elders in Nederland gebouwd. Bij dit complex is momenteel sprake van een urgente verduurzamingsopgave en een ligging te midden van een binnenstedelijke transformatie-opgave.

Er vindt onderzoek plaats naar de oorspronkelijke intenties van het ontwerp en destijds gevonden ontwerpoplossingen, de veranderingen tot heden en huidig gebruik, alsmede ontwikkelscenario’s voor de toekomst.

Lees hier meer over de werkwijze en beschrijving van de casestudy’s

looptijd juni 2018 – januari 2019

opdrachtgevers gemeente Arnhem & woningcorporatie Portaal

met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Publicatie ‘Predicaat experimentele woningbouw 1968-1980’ gepresenteerd


Op woensdag 28 maart heeft Rijksbouwmeester Floris van Alkemade het eerste exemplaar van de publicatie van fase 1 van het onderzoek in ontvangst genomen. Deze publicatie toont een overzicht van de 64 gerealiseerde woningbouwprojecten uit het programma Experimentele Woningbouw (1968-1980) en de omstandigheden waaronder deze tot stand kwamen. Het programma bepleitte vernieuwingen op het gebied van volkshuisvesting en stadsvernieuwing als reactie op de grootschalige, monotone woonwijken uit de late jaren ’60. Thema’s waren: compact bouwen, menging van woningtypen, flexibiliteit, kleinschaligheid, bouwen voor de buurt en inspraak van bewoners. Onderwerpen die ook nu weer actueel zijn.

Het onderzoek vond plaats als onderdeel van de Verkenning Post 65, een onderzoeksprogramma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Klik hieronder voor de digitale versie van de publicatie:

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Fase 1 afgerond – voorbereiden van het vervolg

Eind februari 2018 hebben we de eerste fase van het onderzoek afgerond in de vorm van een verkenning. Deze fase, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, was gericht op een inventarisatie van de daadwerkelijk gerealiseerde en bestaande projecten binnen dit programma.

De 64 projecten die we tot op heden hebben kunnen identificeren als geprediceerde en gerealiseerde projecten zijn omschreven in factsheets. Deze geven per project een omschrijving van het destijds ingediende experimentele plan (met tekeningen en beschrijvingen), de reden van predicering, huidige staat (actuele foto’s en beschrijvingen) en belangrijkste kengetallen en gegevens. Per project zijn de aanwezige kernkwaliteiten, problematiek en de actualiteitswaarde omschreven.

De verkenning wordt medio 2018 als digitale publicatie gepubliceerd via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met daarin de 64 factsheets, alsmede een tekst die uitleg geeft over de geschiedenis van het programma, de context en opbrengsten daarvan.

Vervolg

Het onderzoek staat allerminst stil en we starten binnenkort de voorbereidingen op de volgende fase van het onderzoek op. In fase 2 van het onderzoek willen we namelijk casestudies verrichten naar 2 tot 4 projecten, uit het totaal van 64 geïnventariseerde projecten. De selectie komt tot stand aan de hand van de actualiteitswaarde, urgentie van de opgave en de bereidheid tot medewerking van de betrokken stakeholders.

Met behulp van deze casestudies reflecteren we op de betekenis en waarde van deze projecten en de thema’s/onderwerpen waarmee destijds is geëxperimenteerd. Daarbij wordt gezocht naar welke ontwerpoplossingen en -strategieën benodigd zijn om met deze projecten en soortgelijke om te gaan in de toekomst, maar ook welke lessen er uit te trekken zijn voor de hedendaagse praktijk. Daarmee vormt het ook een reflectie op de rol van de architectuur en stedenbouw in de woningbouw- en verduurzamingsopgave waar Nederland nu voor staat.

Fase 1: verkenning Experimentele Woningbouw van start

In opdracht van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed wordt vanaf juni 2017 de eerste fase van het onderzoek uitgevoerd: een verkenning van alle gerealiseerde plannen met het predikaat ‘experimentele woningbouw’. Deze verkenning is onderdeel van het project Verkenning Post65 van de RCE.

Lees hier het persbericht:

Persbericht-Rijksdienst-voor-Cultureel-Erfgoed

Deze verkenning heeft tot doel om een overzicht te krijgen van de gerealiseerde plannen. Van de oorspronkelijke gepredikeerde plannen is destijds maar de helft geëvalueerd. In de periode juli 2017 tot en met september 2017 zullen de gerealiseerde projecten bezocht worden om te kijken of de projecten conform de plannen zijn uitgevoerd en wat de huidige staat is. Ook proberen we in contact te komen met bewoners en gebruikers om een eerste indruk te krijgen van de ervaringen zijn en de huidige problematiek.

Medio maart 2018 verschijnt de publicatie van deze verkenning op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

BewarenBewaren

BewarenBewaren