EX 77-282 Assen, Molenstraat

architecten en ingenieursbureau Sterenberg, 1978-1980

    • Stadsvernieuwing, thema 2: nieuwbouw in oudere woonmilieus
    • experimentele woningbouw, predikaat, stadsvernieuwing

architect architecten en ingenieursbureau Sterenberg
opdrachtgever Stichting Woningbeheer Assen
realisatie 1978 – 1980
adres Oude Molenstraat, Korenmolen, Zaagmolen, Eekmolen, De Stelling, Omloop, Assen
programma 182 woningwetwoningen

Beschrijving van het plan

Het bestemmingsplan Komplan-Noord (1972) kende een aanloop van 12 jaar. Het plan voor de noordelijke Asser binnenstad is nog volledig in de geest van de cityvorming opgesteld en gaat uit van grootschalige sloop en monofunctionele winkelbebouwing met parkeergelegenheid. Pas midden jaren ‘70 komt er georganiseerd protest op gang. Aan een deel van de plannen wordt de woonfunctie toegevoegd. De gemeente bood de grond aan de lokale woningbouwvereniging aan. De architect J.J. Sterenberg kwam uit het noorden. Hij studeerde Bouwkunde aan de TH Delft, waarna hij zijn eigen architectenbureau in Ter Apel vestigde. Hij werkte mee aan de moderne woonerfwijken in Emmen en was daarna landelijk doorgebroken. Mogelijk via André de Jong was hij na 1973 lid geworden van de Adviescommissie. In 1975 had hij in de wijk Buytenwegh, Zoetermeer al een plan met een woondek gerealiseerd, een vervolg op het experiment in de wijk Meerzicht (Zie EX 72-140). In 1978 werd hij benoemd tot hoogleraar in Delft.

Het plan vult een door sloop ontstane open plek in de bestaande stadsstructuur. Het plangebied wordt door de Molenstraat verdeeld
in een oostelijk en een westelijk deel. Ten noorden wordt het gebied begrensd door het Noord-Willemskanaal. Ten westen en ten zuiden
lag de nieuwe winkelbebouwing en ten oosten bestond nog de
oude negentiende eeuwse woonbebouwing. Het plan omvat 182, voornamelijk kleinere woningen in de woningwet-sector. Een deel
van de woningen ligt op of aan 2 woondekken; respectievelijk een groot dek en een klein dek. Het parkeerniveau onder het grote, in de grondvorm gelede dek (westelijk plandeel), ligt 50 cm verdiept ten opzichte van het maaiveld en is naar alle zijden open. De parkeerruimte is mede bestemd voor bezoekers van het aangrenzende winkelgebied. Het parkeerniveau onder het kleine, door woonbebouwing omsloten dek (oostelijk plandeel) ligt 1,20 m verdiept en is uitsluitend bestemd voor de bewoners. Voor de rest bestaat het plan uit woonstraatjes die niet toegankelijk zijn voor de auto. Beide woondekken zijn verbonden door een voetgangersbrug over de Molenstraat.

In het plan komen verschillende typen woningen voor: 32 begane grond-woningen bestemd voor bejaarden en 8 woningen bestemd voor invaliden. Daarnaast 94 kleine woningen in 2 lagen, gestapeld, 29 middelgrote woningen in 2 lagen en ten slotte 19 grote woningen in 3 lagen. Alle woningen beschikken over een royale buitenruimte in de vorm van een tuin of een terras cq. ruim balkon. De woningdichtheid bedraagt ongeveer 75 woningen per ha.

Reden van predicering

Dit is één van de eerste plannen die onder de nieuwe opzet van het subsidieprogramma met de 3 themagebieden is gepredikeerd. Het valt onder het thema II: Nieuwbouw in oudere woonmilieus.

Het experiment betreft met name de inpassing in de stedebouwkundige situatie. 3 onderdelen worden genoemd: de aanpassing voor wat betreft vormgeving en schaal aan de bestaande, stedelijke structuur, de variatie in micromilieu’s en het dubbele grondgebruik. De woningtypes zijn niet experimenteel.

De commissie achtte het plan een waardevolle aanwinst voor de binnenstad van Assen. Wel stelde ze voor om het westelijke woondek iets te vergroten om het bezoekersparkeren wat meer uit het zicht te houden.

77282-situatie-parkeernivo

77282-situatie

77282-dsn-3