De komende twee maanden zullen we werken aan een maquette van 1 bij 1 meter, waarin we op zoek gaan naar ruimte voor 10.000 woningen. De locatie? Bloemkoolwijk De Maten in Apeldoorn met een uitsnede van 2×2 kilometer. Wij zoeken de oplossing dus binnen een bestaande wijk! De maquette wordt als één van totaal 100 stuks op de IABR 2022 (Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam) tentoongesteld vanaf 14 oktober.

De oproep tot deelname stond open voor alle ontwerpers en dus doen er zowel kleine partijen als de grote Nederlandse bureaus aan mee (zoals Rijnboutt, Must, MVRDV, INTI etc.). Alle 100 maquettes tezamen bevatten – als het lukt – de 1 miljoen extra woningen, waar de markt om zou vragen. Los van of we dit aantal als absoluut gegeven moeten beschouwen of toch vooral als een door de bouwlobby ingegeven aantal, zien we wel noodzaak voor extra woningen. En vanuit onze visie op een rechtvaardige en florerende stad, zien we dit liever ín de bestaande stad dan erbuiten. In ons voorstel koppelen we de benodigde wijkvernieuwing in bloemkoolwijken als De Maten aan een verdichtingsopgave.

Persbericht Ministerie van Maak (https://www.ministerievanmaak.nl/nieuws)

Rotterdam / Amsterdam, 6 juli 2022​

Het nieuwe interministeriële Ministerie van Maak roept honderd ontwerpers en experts op om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om tot nieuwe ontwerpen voor Nederland te komen. Hiermee wil het Ministerie van Maak een een bijdrage leveren aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen bieden voor het woningtekort, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien spoort het Ministerie van Maak aan tot reflectie op de manier waarop de bestaande overheidsstructuren hiermee omgaan.

“Als gemeenschap staan we voor een aantal grote transformaties; deze opgaven hebben allemaal een ruimtelijk weerslag. Nederland heeft niet alleen de traditie om dergelijke complexe opgaven het hoofd te bieden, maar ook een eigentijdse architectonische discipline en de ontwerpkracht om een inspirerende bijdrage te leveren aan de urgenties van vandaag.”, zeggen de initiatiefnemers ­ de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), MANN en ZUS, gezamenlijk met VOLUME en de Independent School for the City.

1 miljoen extra klimaatbestendige woningen

Het hoofddoel van het Ministerie is in een ruimtelijke benadering de oplossing voor verschillende maatschappelijke uitdagingen samen te brengen, denk aan: de consequenties van klimaatverandering, bodemdaling, de zeespiegelstijging, de stikstofproblematiek en de energietransitie. Heel concreet wil het Ministerie op een verantwoorde manier aan de woningbouwopgave van 1 miljoen extra klimaatbestendige woningen te werken. Daarnaast is het zaak oplossingen te vinden voor conflicterende regelgeving en de behoefte aan alternatieve samenlevings- en financieringsvormen.

Nationale plankaart ingevuld met lokale ontwerpkracht

Het ministerie zet een concrete opdracht uit voor 100 ontwerpers met de vraag om onderzoek te kunnen doen naar de ontwikkeling van 10.000 klimaatbestendige woningen binnen hun gebied en het maken van een ontwerp hiervoor. De ontwerpers en specialisten ontvangen een Test Kit met daarin alle benodigdheden. Ze overleggen daarnaast met het team van eventueel aangrenzend gebied. Elk ontwerpteam maakt concrete voorstellen om een ruimtelijke geheel van Nederland te maken. Met het initiatief past het Ministerie van MAAK een aanpak toe die landelijk is, maar toch ook lokaal, met de specifieke situatie van 100 concrete ‘Test Locaties’ als uitgangspunt. Het is een nationale plankaart zoals die ook eerder bestond, maar nu ingevuld met lokale ontwerpkracht.