Fase 1 afgerond – voorbereiden van het vervolg

Eind februari 2018 hebben we de eerste fase van het onderzoek afgerond in de vorm van een verkenning. Deze fase, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, was gericht op een inventarisatie van de daadwerkelijk gerealiseerde en bestaande projecten binnen dit programma.

De 64 projecten die we tot op heden hebben kunnen identificeren als geprediceerde en gerealiseerde projecten zijn omschreven in factsheets. Deze geven per project een omschrijving van het destijds ingediende experimentele plan (met tekeningen en beschrijvingen), de reden van predicering, huidige staat (actuele foto’s en beschrijvingen) en belangrijkste kengetallen en gegevens. Per project zijn de aanwezige kernkwaliteiten, problematiek en de actualiteitswaarde omschreven.

De verkenning wordt medio 2018 als digitale publicatie gepubliceerd via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met daarin de 64 factsheets, alsmede een tekst die uitleg geeft over de geschiedenis van het programma, de context en opbrengsten daarvan.

Vervolg

Het onderzoek staat allerminst stil en we starten binnenkort de voorbereidingen op de volgende fase van het onderzoek op. In fase 2 van het onderzoek willen we namelijk casestudies verrichten naar 2 tot 4 projecten, uit het totaal van 64 geïnventariseerde projecten. De selectie komt tot stand aan de hand van de actualiteitswaarde, urgentie van de opgave en de bereidheid tot medewerking van de betrokken stakeholders.

Met behulp van deze casestudies reflecteren we op de betekenis en waarde van deze projecten en de thema’s/onderwerpen waarmee destijds is geëxperimenteerd. Daarbij wordt gezocht naar welke ontwerpoplossingen en -strategieën benodigd zijn om met deze projecten en soortgelijke om te gaan in de toekomst, maar ook welke lessen er uit te trekken zijn voor de hedendaagse praktijk. Daarmee vormt het ook een reflectie op de rol van de architectuur en stedenbouw in de woningbouw- en verduurzamingsopgave waar Nederland nu voor staat.